Dispi bv hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Dispi bv houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 1. Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy policy;
 2. Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 3. Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 4. Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 5. Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 6. Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Dispi bv is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens: Dispi bv, Hambakenwetering 15, 5231 DD ’s-Hertogenbosch, ksedpleh.[antispam].@e-captain.nl

WAARVOOR VERWERKEN WIJ PERSOONSGEGEVENS

Uw persoonsgegevens worden door dispi bv verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

 1. Om te kunnen werken in het e-Captain programma;
 2. Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen;
 3. Het kunnen versturen van facturen;
 4. Het registreren van deelnemers aan trainingen;
 5. Het versturen van informatie omtrent updates;
 6. Het beantwoorden van vragen aangaande het gebruik van e-Captain;
 7. Om de mogelijkheid te bieden artikelen te bestellen via onze websites en gebruik te maken van al onze functionaliteiten en diensten.
 8. Om een eventuele digitale bestelling te verwerken en je te informeren over het verloop daarvan.
 9. Om je gebruik te laten maken van je lidmaatschap, onze community, het internetportal, formulieren of een van onze overige diensten.
 10. Om je te kunnen informeren over je data gegevens en verbruik en je aan de hand daarvan tips te geven om te besparen en/of over te stappen.
 11. Om te voldoen aan wettelijke verplichten zoals bijvoorbeeld voor de Wet financieel toezicht (Wft).
 12. Om je te kunnen adviseren bij en in het gebrtuik van e-Captain of andere dispi bv producten en met je mee te kijken bij supportvragen.
 13. Om je vraag, advies, klacht of anders over e-Captain of je reactie op informatie van e-Captain te verwerken.
 14. Om je te benaderen over je vraag, advies, klacht of anders omdat we daar onderzoek naar willen doen of er (geanonimiseerd) over willen publiceren.
 15. Om te weten te komen welke onderwerpen spelen bij onze gebruikers en zo te bepalen welke producten of diensten wij gaan testen of controleren.
 16. Om met jouw te communiceren door middel van het verzenden van elektronische nieuwsbrieven en/of post.
 17. Om jouw gepersonaliseerde advertenties en content aan te kunnen bieden.
 18. Om jouw gepersonaliseerde nieuwsbrieven te versturen op basis van jouw interesses.
 19. Om jouw gegevens te verwerken voor mogelijke deelname aan acties, zodat we je kunnen bereiken wanneer je iets gewonnen hebt.
 20. Om jouw vragen, adviezen klachten of anders te beantwoorden en/of te behandelen via social media, e-mail, per post of telefonisch.
 21. Om onze websites te verbeteren.

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen: bedrijfsnaam en volledig adres, contactpersoon, e-mailadres en branchesoort.


VERSTREKKING AAN DERDEN

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat justitie dan wel de afdeling politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien jij ons hier schriftelijk toestemming voor geeft. Wij verstrekken nooit persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.


BEWAARTERMIJN

Dispi bv bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.


BEVEILIGING

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 • alle personen die namens dispi of een dochterondernemening van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • we hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • we pseudonimiseren en zorgen altijd voor encryptie van persoonsgegevens;
 • wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
  we testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.


RECHTEN OMTRENT UW GEGEVENS

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.


KLACHTEN

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

dispi software engineering is een erkend leerbedrijf en is altijd op zoek naar stagiaires van zowel MBO als HBO opleidingen die het leuk vinden om praktijk ervaring op te doen binnen een klein ICT bedrijf. Lijkt een stage bij ons je wel wat? Neem dan contact met ons op.

Dispi Software Engineering
Hambakenwetering 15
5231 DD 's-Hertogenbosch
Nederland

Telefoon:  073 614 14 07
Helpdesk: 073 614 14 40
E-mail:      ofni.[antispam].@dispi.com